Omslach
Kalkoen

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
“Wêrom hat in skyldpod gjin earen?” wol Berber witte.

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
“Is it wier dat pake dea giet?”  “Ha!” seit pake. “Dea? Dat wurd hiene se noait útfine moatten. Ik gean op reis, hear Bartele.”

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
It is nacht en hast elkenien sliept. Mar yn it hinnehok wurdt net sliept.

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
<p>Ziekenauto</p><p>Uitgave Bornmeer  2007 ISBN 978-90-5615-169-0</p>

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
“Ik wurd astronaut,” seit Sjon. “Dan sitst yn in raket en fljochst troch de romte. En gjinien mei it witte, foaral myn mem net. Want dy hat hichtefrees.”

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
“Wêrom hat in skyldpod gjin earen?” wol Berber witte.

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
Mei iepen mûle sjocht Wytse nei boppe. Dêr sweeft Herbert troch de loft.

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
Dan, as mem fuort is, begjint it aai ynienen te rôljen. It rôlet nei de wip-wap ta.

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
“Wat is it?!” wol Oepke witte. “Kinst it gewoan delsette yn ’e keamer of yn it lokaal, mar do kinst der ek op sitte, krekt as in troan,” seit Sjon. “It is in joepie.”

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’
Oaljefant

Yllustraasjes ‘Moaie ferhalen’